برای ارتباط با سرای محله سازمان برنامه جنوبی از طریق پست الکترونیک زیر ارتباط حاصل فرمایید

beikbairampour@mytehran.ir